Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi. Uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepuštate nama.
Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.
Osigurati se može svako zdravo lice čije je stalno mesto boravka u Srbiji. Osiguranje počinje u 00:00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.
Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo. Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.
Osiguranje se može zaključiti kao: individualno, porodično (bračni drug i deca do 18 godina starosti ), grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe), multi osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje. Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.Premija osiguranja zavisi od: visine ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja putovanja, proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.
Ovim osiguranjem je obuhvaćeno: ambulantno lečenje, lekovi i zavoji propisani od lekara, sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara, radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara, RTG dijagnostika, bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica), troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara, troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara, operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju), stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80.00 EUR. Isključene su obaveze osiguravača ako je bolest ili nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.
Osigurati se može svako pojedinačno putovanje u inostranstvo. Osobama koje često putuju pruža se mogućnost ugovaranja godišnje polise osiguranja čime se rešavaju brige oko toga jesu li na vreme ugovorili osiguranje ili ne.
Putno osiguranje nudimo u saradanji sa SAVA osiguranjem.